Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Али-Бердуковское сельское поселение

Пятница, 22.02.2019
Главная » 2017 » Июль » 12 » Пшыхьым къикIыу «Сэтэнейр» ноби мэгъагъэ!
09:59
Пшыхьым къикIыу «Сэтэнейр» ноби мэгъагъэ!

Хьэгъундыкъуей адыгэ жылэжьыр зэрыгушхуэ, и напщIэтелъ, уэрэдымрэ къафэмрэкIэ «Сэтэней» ансамблыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 70, «цIыхубэ» нагъыщэр къызэрыхуагъэфащэрэ илъэс 35-рэ зэрырикъуар иджыблагъэ къуажэм Iэтауэ щагъэлъэпIащ. ЖыпIэнурамэ, къуажэм дэт щэнхабзэмкIэ Унэм и пэшым увыпIи тIысыпIи щыбгъуэтынутэкъым: махуэщIым къекIуэлIат къуажэдэс балигъхэри сабийхэри.

«Сэтэнейм» и махуэщIыр яIэтыну пшыхьым къеблэгъахэм ящыщщ Черкесск къалэ мэрым и япэ къуэдзэ Пхъэш Ахьмэд, Хьэбэз муниципальнэ район администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэхэу Зэубыд Рустамрэ Арэшыкъуэ Амиррэ, район администрацэм щэнхабзэмкIэ и къудамэм и унафэщI Даур Аннэ, республикэм, лъэпкъым деж пщIэ ин, щIыхь лъагэ щызиIэ нэхъыжьыфI, совет зэманым щыгъуэ ансамблым щIэгъэкъуэн сыт щыгъуи хуэхъуу щыта Арэшыкъуэ Къанщауэ, зы зэманкIэ къуажэм дэт щэнхабзэмкIэ и Унэм и унафэщI IэнатIэм пэрыта, егъэджакIуэ IэщIагъэм зи гъащIэр тезыухуа Шорэ Хьэсин, районым щэнхабзэмкIэ и къудамэм и унафэщI IэнатIэр зыIыгъа Къардэн Заремэ, илъэс зэхуэмыдэхэм ансамблым уэрэд щыжызыIахэр, къыщыфахэр, и пшынауэу щытахэр, нобэ мы творческэ гупыр езыгъэфIакIуэхэр.

Илъэс 70-р зы цIыху гъащIэщ – дахэу, екIуу къэбгъащIэмэ – лъэужь дахэ къыпкIэлъокIуэ, лэгъупыкъум хуэдэу.  АтIэ, «Сэтэней» гупым сыт и лъэныкъуэкIи а илъэсхэр гъэнщIауэ, купщIафIэу, гъэщIэгъуэну ирихьэкIащ. Ар ягъэщыпкъэкIэрэ, ансамблым къикIуа гъуэгуанэр сэтей къащIкIэрэ, пшыхьым къеблэгъахэм кърагъэлъэгъуащ гупым и тхыдэм теухуа нэтын.

Уэрэдымрэ къафэмрэкIэ «Сэтэней» ансамблым Али-Бэрдыкъуэ къуажэм дэт щэнхабзэмкIэ Унэм и хэщIапIэм деж щылэжьэн зэрыщIидзэрэ илъэс 50 ирикъуащ. А зэманым къриубыдэу ансамблыр къуажэм дэс щIалэгъуалэм  и творческэ зыужьыныгъэм и хэщIапIэ лъэщ хъуащ.

Хьэбэз районми, республикэми къыщымынэу, ансамблым и цIэр щигъэIуащ, цIэрыIуэ щыхъуащ Урысейм и къалэ куэдым. Нэхъыщхьэр аращи, адыгэ лъэпкъым бгъэдэлъ къэфэкIэ гъуазджэм къыщымынэу, Ищхъэрэ Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм я щэнхабзэр, цIыхубэ къафэхэр мы гупым утыкум ирахьэ зэпыту ноби къогъуэгурыкIуэ. Апхуэдэ къафэхэм ныбжьыщIэхэр хуегъэуш лъэпкъхэм ябгъэдэлъ щэнхабзэр фIыуэ лъагъуным, хэкупсэу къэгъэтэджыным.

НобэкIэ къапщтэмэ, ансамблым хэтхэр къуажэм дэт курыт еджапIэхэм щеджэ ныбжьыщIэхэр, къуажэдэс щIалэгъуалэращ. Зэкъуэту, пщIэ зэхуащIу фIылъагъуныгъэ ин зыхуаIэ Iуэхур зылэжь ансамблым — хэгъуэгу, край, Урысейпсо, Дунейпсо зэпеуэхэм бжьыпэр зэкъым зэрыщаубыдар.

Щхьэихауэ и цIэ къиIуапхъэщ нобэ ансамблым нэгъэсауэ и гуащIэ игъэтIылъыныр зи фIыщIэ, гупым и унафэщI, КъЧР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, зи лэжьыгъэкIэ Iуэху зэхэщIыкI ин зыбгъэдэлъ, «Эльбрус», «Кавказ», «Iэдииху» гупхэм къыщыфа, ядэлэжьа ЛIымаху Анатолэ, зи пшынэ еуэкIэр зыми хуомыгъэдэфын, ди хэгъуэгум деж «пшыналъэм и гуащэу» плъытэфыну, гупым я пшынауэ емышыж, КъЧР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЛIымаху Зэрылэ.

Илъэс 50 хъуауэ лажьэ «Сэтэней» гупым, шэчыншэу, гуащIэшхуэ къызэринэкIащ. АтIэ, хэт зымыщIэр нобэ республикэм и щэнхабзэр, къафэ гъуазджэр езыгъэфIакIуэ,  КъЧР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, «Эльбрус» къэрал ансамблым и солист, бгъэдэлъ къэфIэкIэ зэчийр Франджым, Бельгием, Голландием,  Испанием, Тыркум щаIэта ЛIымаху Зэуал?!

КъинэмыщIауэ, ансамблым зи гуащIэ щызыгъэтIылъахэм ящыщщ КъЧР-м щэнхабзэмкIэ и министрым и къуэдзэ, философие щIэныгъэхэм я кандидат Къэбардэ Иринэ, дыщэидэ IэщIагъэмкIэ цIэрыIуэ хъуа Мамхэгъ Гуащэ, «12 звёзд Черкесии» уэрэджыIэ зэпеуэм щытекIуа, ТхьэкIумашэхэ Русланрэ Расулрэ, Токъубай Къэхъун, нэгъуэщIхэри. Къапщтэмэ, ансамблым хэтащ, ноби ар ягъэбжьыIэ унагъуэ щхьэхуэхэм: Щохъужьхэ, ЛIымахухэ, ТхьэкIумашэхэ…

  Иужьрей илъэситIым ансамблым зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэм дыкъытеувыIэнщи, республикэм и щIыхьыр щиIэту, ТIуапсэ щекIуэкIа «Орлята России» Урысейпсо зэпеуэм хэтащ, текIуэныгъэри къыщилъэщащ. КъинэмыщIауэ, гупыр текIуэныгъэ инкIэ къыхэщащ «Магия танца» республикэ фестиваль-зэпеуэм. Мы фестивалым деж «Сэтэнейм» и цIэр щраIуащ зэпеуэм и саугъэт нэхъыщхьэмкIэ, «цIыхубэ къафэ» номинацэмкIи япэ нагъыщэ зиIэ и Лауреат хъуащ. Гупым и удожественнэ унафэщI ЛIымаху Анатолэ "За профессиональную подготовку Лауреатов конкурса" саугъэт щхьэхуэкIэ къыхагъэщащ.

Псом хуэмыдэу къэпсэлъахэм къыхагъэщащ, я псэемыблэж гуащIэри къыхалъытащ лъэпкъым къыщIэтаджэ щIэблэр дахагъэм щIэзыпIыкI, къафэ гъуазджэм дезыгъэхьэх, гуащIэ ин, къару мыкIуэщI ансамблым езыхьэлIэ, гупым анэрэ адэрэ яхуэхъу ЛIымахухэ Анатолэрэ Зэрылэрэ.

— Сабийхэр къафэ гъуазджэм хэшэнымкIэ лэжьыгъэр зэи зэпыукъым. АбыкIэ фIыщIэ ин ябгъэдэлъщ ныбжьыщIэхэм я анэ-адэхэми, зэпеуэ, фестиваль зэхуэмыдэхэм дыхэтыфынымкIэ лъэкIыныгъэ къытхузэзыгъэпэщ, ансамблым хэтхэм зэрахьэ фащэхэр тхуезыгъэд, пщIэ ин зыхуэтщI Аргун Олеги.

Нэхъыжьхэм къытIэщIалъхьа нагъыщэр, ансамблыр зэрызэфIэувэрэ къилъэща пщIэ лъагэр иджырей щIэблэм я ныпщ, я гъуэгугъэлъагъуэщ. ДыщогуфIыкI ди щIалэгъуалэм къафэмкIэ, уэрэдымкIэ, щэнхабзэмкIэ заужьыным хуэпабгъэу къызэрытэджым. Абы фIым ущегъэгугъ, текIуэныгъэщIэхэм ухущIегъэкъу, дрегъэфIакIуэ! — къыддэгуэшащ ЛIымаху Анатолэ.

Пшыхьым и кIэм, псалъэ гуапэкIэ къуажэдэсхэм, ансамблым хэтахэм, ноби хэтхэм, хьэщIэхэм захуигъэзащ къуажэм и унафэщI Иуан Руслан. Къыхигъэщащ ансамблым адыгэ лъэпкъыр, Хьэгъундыкуъей къуажэр зэрыригушхуэр. Иужьым, «Сэтэней»-р зэфIэувэным илъэс зэхуэмыдэхэм хэлъхьэныгъэ хуэзыщIахэм къуажэ администрацэм къыбгъэдэкIыу ФIыщIэ тхылъ яхуигъэфэщащ.

«Сэтэней»-р гъэлъэпIэным хуэгъэза пшыхьыр зэхуащIыжащ залым щIэсхэм я Iэгуауэ иным щIэту, концертым хэтахэм зэдыжаIа «Си къуажэ дахэу Хьэгъундыкъуей!» уэрэдымкIэ.

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

Просмотров: 453 | Добавил: Admin | Теги: Сатаней, юбилей, 70лет | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 1
1 Colettesib  
Online betting can develop into a great replacement of the pass your relaxing a while. But at the same time you could have to ensure that will not misuse your precious finances. Free gambling online can be the ideal choice for you!

If you're on an review casino online, a variety of them will list a percent flop rate in the lobby. Higher the flop rate, additional dead automobile dealers on the table. That a ten player table has 5 people seeing the flop consistently (50%), 2-3 of those players are playing marginal hands to discover the lemon. That's where your traders. Period. I request anything over 38%.

Apart from setting loss margin everyone also important to set real money margin. There will be those days when material be having unlimited luck at plug-ins. Winning will seem for you to become the order of time and you'll be given enormous profits. But just because are generally getting profits if you keep playing, several point will probably be guaranteed to lose devices needed to have achieved. So, it is vital that know whenever you quit whether you are winning. Thus, being disciplined is a significant requirement in case you are aiming to win at slots.

English Harbour Casino wouldn't last your past gambling niche for nothing. Their helpful 24/7 help desk is always open to resolve any of the questions with regards of their casino games and companies. So you can enjoy their great line of casino games such as blackjack, slots, poker, a lot of others.

Online casinos are providing the best of this best as it reaches to. There just isn't real reason to end up being leave the comfortableness of the house or office if we require a true gaming time! Being able to have fun in your special form of luxury exactly what relaxing all is dealing with!

The third-most significant tip is to discover the feeble group of actors and make cash beyond their quite. You might locate it not easy to in fact spot the frail relation as many casinos with free slots does not give the chance to look at the corpse words of your opponent. Present are extra ways to decide whether your opponents have first-class hands or. How much they are vocation, how quick what is respond, are they going to name as they in detail label for to lift or what is welcome should you lift for that reason on become the little factors which offers you a obvious image of how sure your opponents be. Nevertheless, you desire to top at online poker, is fairly vital for in order to recognize your frail opposing teams.

You have got the choice of combining any one the roulette bets in a casino allow it to choose any grouping. First roulette inside bets, it's about the numbers in the inner portion of online roulette table whenever put the bets on some specific number.

Tip 30. Have A Win Target: When playing online casino wars most players have a quit time or retirement they are ready to lose, but a majority make education mistake of giving back their success. Have a win target, if lady luck smiles on you, then quit and enjoy some of your winnings.
http://feelgoodfarminc.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=13884

Имя *:
Email *:
Код *: