Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Али-Бердуковское сельское поселение

Пятница, 22.02.2019
Главная » 2018 » Июль » 10 » Хьид Махуэшхуэм ХабзэфIым тету
11:15
Хьид Махуэшхуэм ХабзэфIым тету

Мэкъуауэгъэм (июным) и 15-м, Хьид Махуэшхуэм и пщэдджыжьым, илъэс куэд хъуауэ хабзэм зэрытету къызэрагъэпэщ IуэхуфI Али Бэрдыкъуэ къуажэм щекIуэкIащ.

Апхуэдэу, къуажэ администрацэмрэ щэнхабзэмкIэ Унэм и лэжьакIуэхэмрэ я къызэгъэпэщыныгъэкIэ, мазэм къриубыдэу нэщI зыIыгъа къуажэдэсхэр хагъэщхьэжащ.

Хьид пщэдджыжьым мэжджытым къыщIэкIыжахэр къекIуэлIащ къуажэм дэт езанэ курыт еджапIэм. Абы и пщIантIэм, Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм я фэеплъ сыным и пащхьэ зэхэувэхэри, къуажэм и ефэнды Нэхущ Мухьэмэд дыуэ яригъэщIащ.  

Иужьым шхапIэм щIыхьащ. Абдежым Iэнэ щаузэдри, къуажэ жэмыхьэтыр, нэхъыжьхэр, щIалэгъуалэр хагъэщхьэжащ.

Мы махуэм къаIэта ерыскъым папщIэ дыуэ яригъэщIащ къуажэм и муIэзин ХьэкIырэ Щэмел. Псапэ ин зыхэлъ Iуэхум  хэлэжьыхьахэм, ерыскъыр берычэтыр зыупщэфIа бзылъхугъэхэм псалъэ гуапэкIэ захуигъэзащ къуажэм дэс нэхъыжь Аслъэныкъуэ ТIытIымэ.

Хэщхьэжын Iуэхум кърагъэблэгъахэм фIыщIэшхуэ къыхуащIащ къуажэ администрацэм и унафэщI Иуан Руслан.  АтIэ, къуажэм и унафэщI IэнатIэм зэрытехьэрэ, Хьид махуэшхуэ къэскIэ псапэ ин зыхэлъ мыпхуэдэ IуэхуфIыр абы и нэIэм щIэту къызэрагъэпэщ. АбыкIэ нэхъыжьхэм пщIэ зэрахуищIыр, зэрахуэгуапэр къыхагъэщу къэпсэлъахэр Иуан Руслан къехъуэхъуащ.

Просмотров: 180 | Добавил: Admin | Теги: Али-Бердуковский, Хьид, администрация, Ионов, 2018 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: